Privacyverklaring Langenberg Advies in Verandering

Langenberg Advies in Verandering, gevestigd aan de Bergweidedijk 2 in Deventer (7418 AD), is een adviesbureau voor loopbaan- en organisatieontwikkeling. Wij begeleiden individuen en groepen bij vragen rondom (samen-) werken, arbeidsmarkt en (persoonlijk) leiderschap en dat doen we in individuele trajecten en in trainingen of workshops. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We hechten aan zorgvuldigheid en integriteit, en gaan uiterst discreet met jouw privacy om. Heb je daar vragen of opmerkingen over? Laat het ons dan meteen weten.

Contactgegevens:
Langenberg Advies in Verandering
Bergweidedijk 2             7418 AD Deventer
Postbus 657                   7400 AR Deventer
www.adviesinverandering.nl
langenberg@adviesinverandering.nl
telefoon: 06-53 314 967 of 06-12 630 914 (secretariaat)

Persoonsgegevens die wij verwerken
LAiV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en emailverkeer, en telefonisch;
 • trajectinformatie, bijvoorbeeld mailverkeer ter voorbereiding op coachings- of loopbaangesprekken of op trainingen;
 • persoonlijke informatie blijkend uit je CV, wanneer je dat in het kader van een loopbaan- of outplacementprogramma aan ons verstrekt.

  Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens?
 • we verwerken e-mailadressen voor het versturen van onze periodieke Nieuwsbrief;
 • we verzamelen en verwerken persoonsgegevens om de opdrachten die we overeenkomen met opdrachtgevers en cliënten uit te kunnen voeren;
 • we verzamelen en verwerken gegevens om de (financiële) administratie te kunnen voeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • we verzamelen en verwerken gegevens voor kwaliteits- en marketingdoeleinden, en doen dat zoveel mogelijk anoniem;
 • Google Analytics verzamelt gegevens (zij het anoniem).

 Wie ontvangen de gegevens?

 • Marieke Langenberg, eigenaar van LAiV, ontvangt de gegevens zoals genoemd onder 1). Bij aanvang van een traject vragen we hiervoor jouw toestemming door het invullen en ondertekenen van een “Overeenkomst Persoonlijke Gegevensverwerking”;
 • als je het contactformulier invult dan komen jouw gegevens ook terecht op de mailserver van onze hostingpartij;
 • Giselle Ras, secretaresse, heeft toegang tot de digitale persoonsgegevens (maar niet tot de papieren dossiers);
 • De franchisenemers van LAiV hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemers aan programma’s of trainingen die zij zelf uitvoeren. Hetzelfde geldt voor co-trainers of trainingsacteurs die we op freelance basis inzetten;
 • Financiële afdelingen van opdrachtgevers ontvangen onze facturen voor trajecten, waardoor zij inzage hebben in wie een programma of training volgt of gevolgd heeft (facturen vermelden altijd de naam van de deelnemer en geen andere persoonsgegevens);
 • Derde partijen, zoals hostingservice, ICT-bedrijf en accountant, ontvangen periodiek gegevens voor hun dienstverlening aan LAiV waarbij de mogelijkheid bestaat dat daar herleidbare informatie in zit. Met hen maken wij dan ook goede afspraken omtrent de privacy van onze cliënten en opdrachtgevers.

 Hoelang bewaren we gegevens?

 • we bewaren je gegevens tot maximaal twee jaar na afronding van een programma;
 • facturen, waarop ook namen van deelnemers vermeld (kunnen) zijn, dienen we 7 jaar te bewaren;
 • e-mailadressen die we gebruiken voor het versturen van Nieuwsbrieven blijven opgeslagen totdat je je uitschrijft voor de Nieuwsbrief.Hoe kun je jouw persoonsgegevens beheren?

Natuurlijk heb jij als cliënt of opdrachtgever rechten t.a.v. de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Dit zijn je rechten, en de manier waarop die geregeld zijn:

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens op te sturen of met je te delen. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek ook echt van jou afkomstig is, vragen we je met dit verzoek een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen;
 • Recht op rectificatie: zijn jouw persoonsgegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt? Dan kun je ons vragen ze aan te passen;
 • Recht op het indienen van een klacht: als je een klacht wilt indienen, dan horen we dat allereerst natuurlijk graag van je zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als we er volgens jou niet naar tevredenheid uit komen, heb je het recht een formele klacht in te dienen via de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Recht op overdracht: als jij besluit om over te stappen op een andere partij, dan heb je het recht om ons te vragen jouw gegevens over te dragen aan die andere partij;
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: als jij niet langer wilt dat we jouw gegevens gebruiken, mag je dat bij ons aangeven en verwijderen wij je persoonlijke gegevens uit ons systeem en archief.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je richten aan secretariaat@adviesinverandering.nl.

 Verplichte gegevens

Vanzelfsprekend ben je niet verplicht om je persoonsgegevens achter te laten op onze website, maar zonder jouw e-mailadres kunnen we je uiteraard geen informatie of Nieuwsbrief versturen.

 Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

LAiV  neemt jouw privacy serieus. Daarom hanteren we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gaat van het SSL certificaat op onze website tot de wijze waarop ons kantoor, ons papieren archief, en onze apparaten en software vergrendeld zijn. Als je de indruk hebt dat er toch iets niet in de haak is of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretariaat@adviesinverandering.nl

Tot slot

Langenberg Advies in Verandering is aangesloten bij de brancheorganisatie Noloc (zie www.noloc.nl) en alle loopbaanadviseurs die bij ons werken, zijn als “Erkend Loopbaanprofessional” ingeschreven in het beroepsregister van Noloc. Erkende Loopbaanprofessionals mogen deze beschermde titel voeren en houden zich aan de voorschriften die Noloc stelt t.a.v. privacy, vakmanschap en expertise, bij- en nascholing (verplichte permanente educatie) en klachtenregister.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 juni 2020. We kunnen deze verklaring aanpassen, daarom raden we je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van aanpassingen en steeds de actuele versie kent.